Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

     
Autori: Luminiţa Ioana Mazuru, Aureliana Man  
Titlu:Finanţe şi fiscalitate, monedă şi credit
An apariţie: 2012
ISBN: 978-973-752-622-9
Descriere: Lucrarea prezintă finanţele care au apărut pe scena vieţii social economice pe fondul dezvoltării factorilor de producţie şi a relaţiilor băneşti, odată cu apariţia statului şi instituirea forţei sale publice, adică la incidenţa comunei primitive cu societatea sclavagistă. Problemele referitoare la geneză, conţinutul economic funcţiile, rolul şi evoluţia relaţiilor financiare în cursul dezvoltării societăţii omeneşti formează obiectul de studiu al finanţelor
     
Autor: Boghicevici Claudia
Titlu: Asigurări sociale
An apariţie: 2011
ISBN: 978-973-752-580-2
Descriere: Cuprinde un sistem de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a cetăţenilor activi, a pensionarilor şi membrilor lor de familie, care constă în acordarea de către stat sau anumite organizaţii de indemnizaţii, ajutoare, pensii, trimiteri la odihnă, la tratament balnear şi alte gratuităţi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitive, în incapacitatea de muncă sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară.
     
Autori: Luminiţa Mazuru, Bogdan Gomoi, Aureliana Man
Titlu: Finanţe publice, Finanţe private (sinteze, aplicaţii, teste grilă)
An apariţie: 2011
ISBN: 978-973-752-592-5
     
Autori: Luminiţa Mazuru, Aureliana Man
Titlu: Finanţe publice, Finanţe private
An apariţie: 2011
ISBN: 978-973-752-593-2
Descriere: Lucrarea prezintă tehnicile de stabilire a prelevărilor fiscale; constituie ansamblul procedeelor de care administraţia fiscală dispune, pentru a realiza preluarea unei părţi a venitului creat în economia reală, în scopul finanţării nevoilor publice. Caracteristica esenţială a materiei  impozabile este marea sa diversitate, consecinţă a multiplelor forme concrete sub care venitul există în economie.
     
Autor: Boghicevici Claudia
Titlu: Asigurări. Asigurări comerciale
An apariţie: 2011
ISBN: 978-973-752-545-1
Descriere: În afara forţelor oarbe ale naturii, vieţile oamenilor, integritatea lor corporală, agoniseala lor, inclusiv bunurile aparţinând colectivităţii, sunt primejduite şi de felurite alte fenomene neprevăzate, denumite generic accidente. Un loc important între acestea îl ocupă accidentele de muncă, cât şi cele rutiere sau de circulaţie, acestea din urmă netrebuind să crească odată cu extinderea parcului de autovehicule.
     
Autor: Radu S. Cureteanu 
Titlu: Relaţii Publice
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-534-5
Descriere: Activitatea modernă cu un caracter complex, impune o viziune nouă începând cu analiza neceităţilor şi terminând cu reutilizarea eficientă a rezultatelor. Prin strategiile şi programele de comunicare pe care le dezvoltă, acestea contribuie la crearea unor legături de încredere între diversele organizaţii şi publicul care le înconjoară, facilitând realizarea unor relaţii interactive între diferitele niveluri ale societăţii.
     
Autor: Teodor Cilan
Titlu: Dezvoltarea economică şi structura operaţională, România şi Regiunea de Vest
An apariţie: 2010
ISBN:  978-973752-535-2
Descriere: Este abordată ideea de Europa statelor versus Europa regiunilor, subliniind avantajele acordării unor prerogative sporite regiunilor. Apropierea deciziei de indivizi, noi posibilităţi de participare la viaţa economică, politică şi socială, sunt elemente care încurajează amplificarea studiului economiei regionale. Problematica dezvoltării regionale apare ca o necessitate impusă de transformările recente suferite la nivel mondial şi în special la nivel european.
     
Autor: S. Florentina Barbu, Sergiu Rusu
Titlu: Noţiuni introductive în econometrie
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-525-3
Descriere: Dezvoltarea rapidă a econometriei a generat formularea mai multor definiţii cu privire la domeniul acestei discipline economice. Scopurile principale ale econometriei sunt furnizarea de măsuri empirice pentru teoria economică şi verificarea teoriei cu ajutorul testelor.
     
Autor: Silvia Hanganu
Titlu: Management financiar
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-467-6
Descriere: Evoluţia mărimii şi complexităţii întreprinderilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, mediul concurenţial şi în permanentă schimbare, în condiţiile globalizării şi internaţionalizării vieţii economice şi sociale, determină intensificarea preocupării managerilor pentru asigurarea condiţiilor de supravieţuire a întreprinderilor lor în viitor. În acest mediu, dominat de incertitudini, un loc important în cadrul managementului strategic îl ocupă managementul financiar.
     
Autor: Eva Băra
Titlu: Studiul mărfurilor nealimentare şi siguranţa utilizatorului
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-486-7
Descriere: Multitudinea formelor de prelucrare şi prezentare a materialelor textile de la frânghii, plase şi împletituri, până la ţesuturi,tricoturi, materiale împâslite au dat posibilitatea de a fi utilizate în cele mai diverse domenii. Marfurile textile prin mobilitatea lor de adaptare la o multitudine de tehnologii,constituie un mijloc important de raspuns prin oferta,la cererea mereu prezentă în relaţiile de piaţă.
     
Autor: Farcaş Florin Ioan
Tiltu: Managementul costurilor-Teste grilă
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-333-4
Descriere: În actualul context dominat de criza economică care începe să-şi facă simţite efectele, problematica legată de managementul costurilor devine o prioritate pentru orice manager. Lucrarea de faţă se adresează celor interesaţi de cunoaşterea problematicii managementului costurilor.
     
Autor: Titus Aslău, Robert Almaşi
Titlu: Audit intern
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-346-4
Descriere: Activitatea de audit intern ca practică, dar şi din punct de vedere al abordărilor teoretice în literatura noastră de specialitate, datează de relativ putină vreme. Îmbunătăţirea procesului de conducere a entităţilor organizaţionale, în toată complexitatea sa, presupune cunoaşterea şi aplicarea mai multor principii moderne menite să asigure funcţionarea organizaţiilor respective în condiţii de performanţă şi competitivitate.
     
Autor: Petru Crăciun
Titlul: Produse și servicii bancare
Data apariției: 2009
ISBN: 978-973-752-349-5
Descriere: Principalele caracteristici ale produselor și serviciilor bancare ce au consecințe imediate asupra desfășurării și optimizării gestiunii care necesită o analiză atentă a acestora. Unele produse sau servicii bancare ce apar în domeniul bancar sunt abandonate sau apare necesitatea inovării altora mai performante.
     
Autor: Petru Crăciun
Titlu: Instituţii de credit
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-350-1
Descriere: A fost definită o strategie de implementare urmărind mai multe etape. Planul de acţiune include măsuri referitoare la cadrul legislativ, cadrul instutuţional  şi cel relaţional. Există o preocupare permanentă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul Basel II. Astfel, au fost organizate mai multe seminarii şi sesiuni de pregătire pentru specialiştii din sistemul bancar şi s-au organizat mau multe întâlniri cu experţi ai Comisiei Europeme.
     
Autor: Ioana Luminița Mazuru
Titlul: Finanțe, Monede, Credit
Data apariției: 2009
ISBN: 978-973-752-356-3
Descriere: În economia contemporană bugetul constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei țări, fiind expresia unui tip specific de relații financiare-relații bugetare care se manifestă în procesele formării, reartizării și utilizării fondurilor bugetare necesare orgtanelor statale de la nivel național și de la nivelul unităților sale administrativ-teritoriale.
     
Autor:  Lavinia Denisia Cuc
Titlu: Consolidarea situaţiilor financiare anuale
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-369-3
Descriere: Prezentarea obţinerii unor performanţe superioare folosind ca mijloc concentrarea întreprinderilor, bilanţuri, conturi de profit şi pierdere, situaţii ale modificărilor poziţiei financiare, note, precum şi alte declaraţii şi materiale explicative care sunt identificate ca făcând parte din situaţiile financiare, cât şi evoluţia primelor grupuri ce au avut ca bază nu numai legături financiare, ci şi contractuale, acestea din urmă fiind cele mai frecvente în România interbelică.
     
Autor: Eva Băra 
Titlu: Noţiuni fundamentale de marketing financiar-bancar
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-406-5
Descriere: Obiectivul acestei cărţi este introducerea în sfera şi noţiunile specifice: servicii, marketingul serviciilor.
     
Autor: Mihaela Ioana Iacob
Titlul: Antreprenoriatul forţa motrice a oricărei întreprinderi
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-231-3
Prezentare: Atunci când înţelegi propria personalitate şi motivul înfiinţării unei afaceri proprii, identifici schimbările determinate de iniţierea afacerii în viaţa proprie şi nu omiţi nici una din aceste transformări, ai capacitatea de a urmării  evoluţia afacerii, ai curajul să îţi asumi responsabilitatea propiilor acţiuni şi a celor rezultate din afacerea proprie eşti pregătit să înveţi din greşelile proprii sau colaterale afacerii, prin urmare deţii o serie de „şanse” necesare unei afaceri de succes.
     
Autor: Florin Isac, Sergiu Rusu
Titlu:Comunicare şi negociere în afaceri
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-234-4
Descriere: Acum, în societatea noastră copleşită de imagini, de mediatizare şi de cuvinte, marii oratori nu mai există cu adevărat. Oricine poate lua cuvântul în public, fără ca acesta să necesite calităţi ieşite din comun. Este ceea ce, de altfel, este necesar să învăţăm. Trebuie să găsim punctele comune care ne unesc şi să ne situăm pe un plan de egalitate cu publicul.
     
Autor: Radu Cureteanu, Diana Tăgăduan
Titlu: Managementul proiectelor în turism
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-345-7
Descriere: Activitatea modernă este privită ca un proiect, cu un caracter complex, care impune o viziune nouă începând cu analiza necesităţilor proiectului şi terminând cu reutilizarea eficientă a rezultatelor proiectului.
     
Autor: Eugenia Ţigan
Titlu: Marketing
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-242-9
Descriere: Marketingul a apărut iniţial în domeniul practicii economice, conceptul fiind formulat la începutul secolului nostru şi a cunoscut o dezvoltare rapidă, ce reflectă evoluţia economico-socială a acestui veac, care a marcat trecerea de la o societate de producţie la una de consum.
     
Autori: Corina Niţu, Lavinia Denisia Cuc
Titlu: Contabilitate în conturi consolidate
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-246-7
Descriere: În această lucrare se porneşte de la analiza cauzelor care au determinat abaterile de la costurile bugetare, conducerea societăţii comerciale va putea adopta deciziile cele mai corespunzătoare în vederea desfăşurării activităţii viitoare. Astfel, gruparea şi clasificarea cheltuielilor de producţie are o importanţă majoră în aplicarea unui sistem adecvat de contabilitate de gestiune şi calculaţie a costurilor. Se poate afirma că aplicarea metodei standard-cost în varianta standard-cost unic în industria berii este direcţia de perfecţionare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor.
     
Autor:  R. Cureteanu, A. Cureteanu
Titlu: Managementul Vânzărilor, Analiză şi Strategie
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-200-9
Descriere: Prezintă aspecte de bază ale Managementului vânzărilor utilizate în practica de management şi marketing cu o explicare succintă a noţiunilor de bază. Managementul vânzărilor prezintă imprtanţa deosebită pentru dezvoltarea undei organizaţii oferind premisele pentru creşterea volumului, a calităţii producţiei şi a competitivităţii pe piaţă.
     
Autor: Corina Niţu
Titlu: Contabilitate consolidată
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-247-4
Descriere: Lucrarea analizează  problematica esenţială a domeniului, de la noţiunile teoretice de bază, trecând printr-un scurt istoric, pe plan internaţional şi naţional, al reglementării conturilor consolidate, până la metodele şi procedeele principale de consolidare a situaţiilor financiare anuale, cu exemplificări şi aplicaţii practice.
     
Autor: Titus Aslău, Robert Almăsi
Titlu: Auditul statutar al conturilor anuale şi conturilor consolidate
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-280-1
Descriere: Auditarea situaţiilor financiare va fi examinată din perspectiva înscrierii acestui demers în exigenţele actuale care se situează pe o treaptă mai înaltă a responsabilităţilor profesionale. Elementele de noutate le constituie, fără îndoială, acele aspecte care vizează coordonatele europene ale demersului şi raportarea unor componente ale referenţialului românesc în domeniu la aceste repere.
     
Autor: Daniel Manaţe
Titlu:Evaluarea Întreprinderii
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-281-8
Descriere: Evaluarea este în prezent o ştiinţă economică inter-disciplinară. Evaluarea unei întreprinderi constituie o activitate laborioasă, dusă de o echipă de experţi şi presupune, pe lângă bagajul specific, cunoştinţe multiple din domeniile: contabilitate, analiză financiară, marketing, statistică, management, economia întreprinderii şi economie generală. Evaluarea reprezintă o activitate prin care se estimează valoarea unor bunuri corporale sau necorporale, mobile sau imobilizate, a unor afaceri, participanţii în afaceri, etc. Subiectele acestui proces sau activitate pot fi deci extrem de variate.
     
Autor: Silvia Hanganu
Titlul: Managemetul și învățământul superior în România
Data apariției: 2008
ISBN: 978-973-752-312-9
Descriere: Cartea se adresează tuturor intelectualilor preocupați de reforma învățământului superior din România, în scopul armonizării cu metodele U.E., iar pe de altă parte acelor intelectuali care au plăcerea de a dezbate problemele pe care le ridică această revoluție a cunoașterii în care învățământul superior este sau nu este un element esențial. Desigur cartea deși are un cerc de interesați elitiști, cu siguranță prezintă un mare interes.   
     
Autor: Silvia Hanganu
Titlul: Sisteme și metode de management în învățământul superior
Data apariției: 2008
ISBN: 978-973-752-313-6
Descriere: Acest tablou de loc încântător și optimist evidențiază fără nici un echivoc necesitatea reformei profunde a învățământului superior din România și că aceasta nu este un moft de contingență. Din aceasta perspectivă, lucrarea de față punctează necesitatea reformei din interior, respectiv întreprinsă de fiecare instituție și printr-o decizie de la centru prin care implementarea acesteia ar putea fi deformată fără a fi prea pesimiști, este de remarcat că managerii instituțiilor sunt totuși prea puțini și totodată cei mai mulți au îmbrățișat o atitudine mercantilistă și mai puțin umanistă, aceasta din urmă fiind de fapt efigia din toate timpurile a instituțiilor, de a lumina.
     
Autor: Lavinia Denisia Cuc  
Titlu: Organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor în industria berii
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-320-4
Descriere: Pornind de la analiza cauzelor care au determinat abaterile de la costurile bugetare, conducerea societăţii comerciale va putea adopta deciziile cele mai corespunzătoare în vederea desfăşurării activităţii viitoare. Astfel, gruparea şi clasificarea cheltuielilor de producţie are o importanţă majoră în aplicarea unui sistem adecvat de contabilitate de gestiune şi calculaţie a costurilor. Se poate afirma că aplicarea metodei standard-cost în varianta standard-cost unic în industria berii este direcţia de perfecţionare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor.
     
Autor: S. Szentesi, E. Ionescu, R. Lile, S. Rusu, L. Bălan
Titlu: Bazele statisticii
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-297-9
Descriere: Statistica se referă la faptele numerice. Numere care reprezintă veniturile familiei, numărul de automobile vândute de un magazin specializat în ultima lună, numărul de salariaţi ai unei firme, salariul de început al unui absolvent universitar, sunt exemple de statistici în sensul acestui cuvant.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.