Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

     
Autor: Anton Ilica 
Titlu: Pedagogia generală şi o istorie a sa
An apariţie: 2013
ISBN: 978-973-752-648-9 
Descriere: Necesitatea adaptării la situaţii imprevizibile, la procese inedite şi probleme profesionale noi solicită actului pedagogic să dezvolte flexibilitatea gândirii, să creioneze capacitatea individului de a folosi cu randament maxim achiziţiile de comportament şi de a dobândi altele noi, în conformitate cu progresul rapid al vieţii sociale. Învăţământul formativ vizează formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală cum sunt: capacitatea de selecţie şi sistematizare, capacitatea de a stabili noi legături, posibilitatea de generalizare.  
     
Autor: Gabriela Kelemen
Titlul: Metodica educării limbajului
Data apariției: 2012
ISBN: 978-973-752-615-1
Descriere: Lucrarea descrie abordarea integrată a activităților instructiv-educative, ale domeniilor cunoașterii, valorificarea aspectelor practice de tip experiențial, sau tendința de promovare a tehnicilor specifice învățării interactive pe baza unor proceduri specifice gândirii critice. Se analizează atât aspectele de ansamblu, structurale și organizatorice, ale activității preșcolare, vizând înțelegerea corectă a spiriuilui curriculumului de educație timpurie, cât și didactica fiecărui subdomeniu experiențial, care implică educarea limbajului.  
     
Autor: Camelia-Nadia Bran 
Titlul: Repere pentru o învăţare eficientă
An apariţie: 2012
ISBN: 978-973-752-644-1
Descriere: În societatea contemporană, caracterizată prin schimbare şi nesiguranţă, explozia informaţională având ca efect descalificarea, analfabetismul funcţional, pentru a ne putea manifesta ca subiecţi autonomi şi responsabili în învăţare, trebuie să dispunem de strategii eficiente de învăţare, dar şi de mecanisme dezvoltate de analiză a propriului proces de cunoaştere, de reflecţie şi introspecţie, de urmărire a progresului realizat în învăţare şi de apreciere a rezultatelor. Toate acestea se subsemnează conceptului de competenţe metacognitive, care asigură cadrul realizării învăţării eficiente şi în profunzime, o persoană cu înalte competenţe metacognitive va aborda învăţarea cu încredere în forţele proprii.
     
Autor: Anton Ilica
Titlul: Psihologia comunicării şi dinamica grupurilor organizate
An apariţie: 2012
ISBN: 978-973-752-643-4
Descriere: Volumul Psihologia comunicării şi dinamica grupurilor organizate s-a configurat progresiv, începând cu anul 2007, pentru a analiza două domenii de actualitate, marcate de titlu: comunicarea din perspectivă psihologică şi dinamica grupurilor, ambele integrate ideii de comportament organizaţional. Sintagma „dinamica grupurilor” este folosită pentru întâia oară de psihologul Kurt Lewin (1944) şi se referă la „totalitatea schimbărilor adaptative care se produc în structura de ansamblu a unui grup ca urmare a unor schimbări survenite într-o parte oarecare a acestui grup”. 
     
Autor: Olga Domnica Moldovan
Titlu: Istoria psihologiei
An apariţie: 2011
ISBN: 978-973-752-563-5
Descriere: Psihologia ca ştiinţă, este considerată ca apărând în 1879, când Wilhelm Wundt a înfiinţat primul laborator de psihologie experimentală. Dar, considerând că obiectul de studiu al psihologiei este psihicul uman, în limbaj cotidian sufletul omenesc, idei despre suflet, despre gândire şi raţionamente, despre sentimente, au fost prezente în concepţiile şi teoriile tuturor gânditorilor şi filosofilor.
     
Autor: Angela-Carmen Plăcintar
Titlu: Managementul activităţilor de voluntariat în cadrul SNAC, la nivelul judeţean
An apariţie: 2011
ISBN: 978-973-752-565-9 
Descriere: Lucrarea de faţă este un ghid pentru înţelegerea conceputului de voluntariat. „Voluntariatul este orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare” (Tracker). Acest ghid vizează aspecte ale voluntariatului din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, program implementat în ţara noastră prin bunăvoinţa Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului. 
     
Autor: Maria Alina Breaz 
Titlul: Îmbătrânirea
An apariţie: 2011
ISBN: 978-973-752-577-2
Descriere: Acest volum ne ofreră o privire critică asupra problemelor cele mai pregnante ale societăţii moderne: problema persoanelor vârstnice. Stilul Alinei Breaz este accesibil, cartea poate fi citită şi de cei nespecializaţi, însă substratul acestui volum este unul persuasiv, autoarea informându-ne despre problemele majore pe care timpul le creează şi pe care numai oamenii le pot aplana sau le sesizează. În final, autoarea este optimistă în ceea ce priveşte viitorul omenirii. Ignoranţa umană faţă de vârsta a treia este cel mai sigur promotor al autodistrugerii ierarhiei vieţii. Imaginea bătrâneţii care este vehiculată într-o anumită societate este importantă pentru modul în care persoanele vârstnice sunt percepute de către ceilalţi şi se percep pe ele însele.
     
Autor: Elena Popa, Liliana Papp, Liliana Bran 
Titlul: Evaluare în nursing
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-503-1
Descriere: Evaluarea în nursing conţine teste elaborate din principalele module prevăzute în curriculum naţional pentru calificarea de asistent medical generalist. În formularea testelor am avut în vedere actualul standard de pregătire profesională pentru nivelul 3 avansat în care sunt prevăzute competenţele ce trebuie dobândite pe parcursul anilor de studiu de viitorii asistenţi medicali generalişti. Lucrarea se doreşte a fi utilă viitorilor asistenţi medicali pentru evaluarea nivelului de pregătire, asistenţilor medicali profesionişti în formarea profesională permanentă precum şi cadrelor didactice implicate în procesul de formare.
     
Autor: Anton Ilica
Titlul: O pedagogie. Fundamente pedagogice. Teoria curriculum-ului. Teoria instruirii. Teoria evaluării. Comunicarea didactică. Management organizaţional
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-505-5
Descriere: Ca ştiinţă a educaţiei, „O Pedagogie” sugerează idei didactice şi evenimente comportamentale. Ideea care m-a călăuzit să elaborez „încă un volum” derivă din zbaterea contingentului contemporan de pedagogi de a găsi soluţii doctrinare la noul tip de societate. Evitarea unui conflict între mentalitatea societăţii în care trăim şi procedurile didactice pe care le utilizează şcoala pentru educaţia tinerilor constituie o provocare fundamentală de autoritate instituţională. Prezentul volum este o propunere de idei sau poate, o resistematizare a celor care există în gândirea pedagogică actuală.
     
Autor: Anton Ilica
Titlu: Psihologia comunicării şi dinamica grupurilor organizate
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-514-7
Descriere: Volumul Psihologia comunicării şi dinamica grupurilor organizate s-a configurat progresiv, începând cu anul 2007, pentru a analiza două domenii de actualitate, marcate în titlu: comunicarea din perspectiva psihologică şi dinamica grupurilor, ambele integrate ideii de comportament organizaţional. Sintagma „dinamica grupurilor” este folosită pentru întâia oară de psihologul Kurt Lewin (1944) şi se referă la „totalitatea schimbărilor adaptative care se produc în structura de ansamblu a unui grup ca urmare a unor schimbări survenite într-o parte oarecare a acestui grup”. 
     
Autor: Elena Popa, Liliana Bran, Mirela Pai
Titlul: Procesul de îngrijire
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-532-1
Descriere: Istoria profesiunii noastre de îngrijire a bolnavului (soră-nursă-asistentă medicală) începe în 1860, odată cu înfiinţarea primei şcoli de către Florence Nightingale care este prima asistentă medicală ce s-a dăruit profesiei. 
     
Autor: Gabriela Kelemen
Titlul: Metodica activităţilor culturale, civice şi recreative
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-202-3
Descriere: În acest volum dorim să accentuăm valenţele instructiv-educative ale activităţilor extraşcolare, să stimulăm desfăşurarea de căre educabili-cadre didactice a unor astfel de activităţi, astfel încât preşcolarilor sau şcolarilor să li se ofere oportunităţi de învăţare variate şi atractive, de un real folos pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. Conţinutul volumului reprezintă o abordare modernă a activităţilor extraşcolare. În educarea preşcolarilor-şcolarilor pe lângă activităţile formale se folosesc şi alte forme de activităţi, organizate de şcoală sau de alte instituţii extraşcolare, al căror rol este de a contribui la dezvoltarea multilaterală şi armonioasă a personalităţii copiilor-elevilor.
     
Autor: Anca Petroi 
Titlul: Managementul relaţiilor educaţionale
An apariţie: 2010
ISBN 978- 973- 753- 536- 9
Descriere: Cercetarea stilurilor manageriale la nivelul organizaţiei şcolare relevă semnificaţii şi dimensiuni multiple ale factorilor implicaţi în procesul managerial, dar şi aspecte esenţiale ale dinamicii comportamentului didactic, în direcţia optimizării întregii activităţi instituţionale. Realitatea vizată este una procesuală, autoarea cărţii încercând mai degrabă o surprindere continuă a faptelor, fenomenelor şi interacţiunilor educaţionale. Datele obţinute ca urmare a investigaţiilor realizate la nivelul şcolii, sunt unele de adâncime, complexe, bogate, fiind prezentate într-un limbaj metaforic şi atractiv. 
     
Autor: Olga Domnica Moldovan, Sonia Ignat, Bălaş-Dana Timar
Titlul: Fundamentele psihologiei II mecanisme stimulator-energizate, reglatoare şi integratoare
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-445-4
Descriere: Acţiunile umane nu se desfăşoară haotic, ci ele urmăresc satisfacerea anumitor trebuinţe, au ca atare o motivaţie. Orice act de conduită este motivat, chiar dacă uneori avem impresia că executăm unele acţiuni de importanţă minoră fără un motiv oarecare. Ce este motivul? În accepţiunea largă a cuvântului prin motiv se înţelege tot ceea ce dezlănţiue, susţine şi orientează activitatea. 
     
Autor: Gabriela Kelemen
Titlu: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
An apariție: 2010
ISBN 978-973-752-473-7  
Descriere: Volumul se adresează direct unei categorii profesionale: educatoarelor, învăţătorilor (studenţilor) cuprinşi în devenirea curriculară şi paideutică de început. Este un volum care „prelucrează” un curs universitar.
     
Autor: Cristian Cherechean, Toma Camelia Iova, Silvana Octaviana Ramona Burca, Andreea Ioana Petrişor
Titlul: Management de curriculum
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-489-8
Descriere: Curriculum-ul aglutinează în mod sistematic valorile în care crede o societate. O societate civilizată şi mai ales responsabilă nu-şi poate permite să ignore stabilirea unui ideal educaţional - cel care indică o orientare a acesteia spre un set de valori care să o reprezinte. Acesta îşi propune să crească tineretul în sprijinul unor idealuri, a unor valori capabile să-i contureze personalitatea şi identitatea culturală. Curriculum vizează alcătuirea personalităţii ,,ideale”, pe care societatea şi-ar dori-o, transmiţându-i ,,genele” sale culturale, precum şi formele de civilizaţie capabile să-şi asigure un anumit standard de civilizaţie şi confort existenţial. 
     
Autor: Kelemen, Gabriela
Titlul: Metodica activităţilor culturale, civice şi recreative
Data apariţiei: 2010
ISBN: 978-973-752-202-3
Descriere: În acest volum dorim să accentuăm valenţele instructiv-educative ale activităţilor extraşcolare. Să stimulăm desfăşurarea de către educabili-cadre didactice a unor astfel de activităţi, astfel încât preşcolarilor sau şcolarilor să li se ofere oportunităţi de învăţare variate şi atractive, de un real folos pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. Conţinutul volumului reprezintă o abordare modernă a activităţilor extraşcolare. În educarea preşcolarilor-şcolarilor pe lângă activităţile formale se folosesc şi alte forme de activităţi, al căror rol este de a contribui la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor.
     
Autor: Dorin Herlo, Camelia Piscanu  
Titlul: Curriculum centrat pe elev şi implecaţiile sale în învăţământul preuniversitar
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-496-6
Descriere: Lucrarea aceasta îşi propune să sintetizeze teoriile pedagogice şi psihologice ale educaţiei centrate pe elev având în vedere conţinuturile şi modalităţile de obţinere a finalităţilor educaţiei practicate în instituţia şcolii şi în special la nivelul cursurilor liceale, pornind de la teoretizarea curriculumului centrat pe elev şi implicaţiile acestuia la nivelul tuturor factorilor şi elementelor componente, urmând ca în partea a doua, cea experimentală, să prezinte strategii didactice interactive folosite în situaţiile educaţionale centrate pe elev, aplicate în cadrul lecţiilor de limbă şi literatură română într-un liceu teoretic.
     
Autor: Anton Ilica
Titlul: Pedagogia comunicării: repere pentru o cultură organizaţională
An apariţie: 2009 
ISBN 978- 973- 752- 308- 2
Descriere: Nucleul de bază al volumului l-a constituit clarificarea ideii de comunicare didactică sau educaţională, căruia, în timp, s-au adăugat alte două perspective: cea filosofică şi cea sociologică.
     
Autor: Petru Jurița, Ana Moș și Pavel Moș 
Titlul: Educație muzicală-culegere de cântece și jocuri muzicale
Data apariției: 2009
ISBN: 978-973-752-343-3
Descriere: Această culegere cuprinde cântece pentru preșcolari. Despre rolul și importanța educației muzicale s-au scris nenumărate studii și cărți, subliniindu-se, cu precădere, multutudinea valențelor educative care prin conținut, formă, accesibilitate și valoare artistică contribuie la formarea personalității umane de la cea mai fragedă vârstă a copilăriei. Recomandăm cu căldură tuturor cadrelor didactice, această culegere ca instrument de lucru în activitatea lor afectivă la clasă, fiindu-le de un real folos pentru aplicarea programelo școlare de Educație Muzicală. 
     
Autor: Olga Domnica Moldovan, Sonia Ignat, Bălaş-Dana Timar 
Titlul: Fundamentele psihologiei I mecanisme informaţional-operaţionale
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-355-6
Descriere: Înainte de a deveni ştiinţă autonomă, psihologia a făcut parte din filozofie, activitatea psihică fiind obiect al acesteia. Constituirea psihologiei ca ştiinţă independentă, cu caracter experimental, a fost pregătită, pe de o parte, de filozofia empiristă iar pe de altă parte, de succesele obţinute de ştiinţele naturii – îndeosebi de fizică şi filologie, prin utilizarea experimentului ca metodă de cercetare, fapt care a influenţat introducerea experimentului şi în cercetarea fenomenelor psihice.
     
Autor: Angela-Carmen Plăcintar
Titlul: DA pentru CARIERĂ
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-364-8
Descriere: Cartea oferă informaţii, asigură consiliere şi sugerează orientări. Rutele şcolare anticipează rutele profesionale. Analiza cu discernământ a liceelor şi eventual a facultăţilor devine o obligaţie familială şi presupune o angajare responsabilă.
     
Autor: Liliana Bran 
Titlul: Evaluarea stării de sănătate a cursanţilor şi a personalului didactic într-o instituţie de învăţământ sanitar preuniversitar
An apariţie: 2009
ISBN 978 – 973 – 752 – 376- 1 
Descriere: Locul important pe care îl deţin cadrele medicale în societate derivă din valoarea ataşată vieţii şi sănătăţii. Cadrele medicale intervin în situaţii de criză, se apelează la ele pentru a vindeca, pentru a alina suferinţe şi pentru a salva vieţi. Întotdeauna este nevoie de puterea cunoaşterii izvorâtă din educaţie şi profesionalismul specialistului.
     
Autor: Kelemen, Gabriela
Titlul: Pedagogia învăţământului preşcolar
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-282-5
Descriere: Pedagogia preşcolară este ştiinţa care are ca obiect de studiu educaţia copilului de vârstă preşcolară. Termenul pedagogie, din punct de vedere etimologic provine din cuvintele greceşti pais, paidos-copil şi agoge- acţiunea de a conduce. Pentru început, această noţiune pedagogie- paidagogus, avea înţelesul de persoană care conducea copilul la şcoală. Odată cu dezvoltartea interesului pentru educaţie şi creşterea perocupărilor tot mai intense înspre înţelegerea problematiciii educaţiei, termenul de pedagogie a fost preluat spre a desemna ştiinţa care se ocupă de educaţie. Educaţia este conceptu pedagogic care cerecetează rolul pe care acesta îl are în dezvoltarea personalităţii copilului şi investighează metodele prin care se poate acţiona asupra lui cu scopul pregătirii pentru viaţa şcolară şi socială.
     
Autor: Gabriela Kelemen
Titlul: Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-380-8
Descriere: Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. Educaţia ca orice acţiune umană, este orientată spre împlinirea unui ţel, a bunui scop bine conturat. A educa înseamnă a conduce fiinţa umană într-o direcţie precisă, în mod organizat, conştient şi ştiinţific. 
     
Autor: Rodica Bistran
Titlul: Preocupări pentru educaţia centrată pe copil şi învăţarea cu sens
An apariţie: 2009
SBN: 978-973-752-387-7
Descriere: Conţinutul acestei lucrări a luat naştere din preocuparea mea permanentă de dascăl, de-a modela ,,plăsmuirea aceea inefabilă şi fragilă” - copilul încredinţat spre educare - aşa încât să dobândească responsabilitatea şi curajul de ,,a zbura” într-o zi, de-a face faţă adversităţilor, de a rămâne - OMUL- de care semenii lui au nevoie, fiind harnic, perseverent, tolerant şi iubitor, cu alte cuvinte, un om de caracter. Volumul cuprinde articole publicate în diverse reviste de-a lungul carierei mele didactice. Le-am inserat într-o ordine care să ajute cadrul didactic aflat în formare să-şi înţeleagă menirea. Elevul şi dascălul trebuie să fie obiect şi subiect al propriei formări, prin implicare activă. Se ajunge astfel la un echilibru interior, dat de satisfacţia propriei munci, la relaţii armonioase. 
     
Autor: Anton Ilica
Titlul: Comportament comunicativ şi cultura organizaţională
 An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-202-3
Prezentare: Prezentul volum s-a configurat progresiv pentru a analiza două domenii de actualitate, marcate în titlu: comunicarea şi comportamentul organizaţional. 
     
Autor: Anton Ilica 
Titlu: Pedagogia generală şi o istorie a sa
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-648-9 
Descriere: Necesitatea adaptării la situaţii imprevizibile, la procese inedite şi probleme profesionale noi solicită actului pedagogic să dezvolte flexibilitatea gândirii, să creioneze capacitatea individului de a folosi cu randament maxim achiziţiile de comportament şi de a dobândi altele noi, în conformitate cu progresul rapid al vieţii sociale. Învăţământul formativ vizează formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală cum sunt: capacitatea de selecţie şi sistematizare, capacitatea de a stabili noi legături, posibilitatea de generalizare. Sunt stimulate relaţiile sociale şi dinamizate însuşiri psihice complexe, sunt cultivate calităţi ca independenţa, originalitatea, spiritul de investigaţie, curiozitatea. 
     
Autor: Olga D. Moldovan, Dana Bălaș Timar, Raluca Șerban
Titlu: Psihologia copilului cu handicap. Elemente de psihologie aplicată
Data apariției: 2008
ISBN: 978-973-752-221-4
Descriere: Prin dezvoltarea individului se înțelege formarea treptată a personalității sale care înseamnă creștere, maturizare și socializare. Daca unul dintre aceste planuri ale procesului dezvoltării este dereglat, va exista o dereglare/ tulburare a dezvoltării persoanei în cauză. Așa se petrec lucrurile la copiii cu deficiențe. O deficiență este consecința unei afecțiuni primare din care derivă o serie de dereglări secundare. Aici ne referim la faptul că pentru fiecare deficiență trebuie să fie căutată cauza principală și efectele acesteia.
     
Autor: Gabriela Kelemen
Titlul: Teste grilă pentru examenul de licenţă la pedagogie. Specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-243-6
Descriere: Aceasta lucrare se doreşte a fi un instrument de învăţare prin diseminarea noţiunilor fundamentale ale pedagogiei şi câteva elemente de psihologie, de descoperire a raporturilor logice dintre aceste noţiuni şi un mijloc activ de autoevaluare a capacităţilor şi competenţelor în domeniu. Testele sunt concepute astfel încât, capacităţile şi competenţele de bază să fie exaluate din mai multe unghiuri de vedere, atât pentru a spori posibilitatea ca ele să fie înţelese, cât şi pentru a crea situaţii sub forma unui exerciţiu mnezic repetitiv.
     
Autor: Vancu Emil, Radu Daniela, Teodorescu Marius, Vancu Rodica
Titlul: Reinserţia psiho-socială şi socio-profesională a bolnavilor cu amputaţii ale membrelor inferioare
An apariţie: 2008
Descriere: Lucrarea se bazează pe  un studiu multicentric efectuat pe cazuistica a trei clinici chirurgicale din oraşele Arad şi Timişoare, cuprinzând un număr de 908 cazuri de pacienţi care au suferit amputaţii la nivelul membrelor inferioare.
     
Autor: Emil Vancu
Titlul: Genetica: Noţiuni aplicative în asistenţa socială
ISBN: 978-973-752-250-4
Descriere: Ţinând cont de toate aspectele etice, morale, profesionale şi religioase, genetica poate, într-adevăr să devină puterea numărul unu şi unealta civilizaţiei Mileniului III. În acest context doresc să ating noţiuni elementare, necesare abordării profesionale cerinţelor societăţii de astăzi. Asistentul social poate şi trebuie să instrumenteze corect toate cazurile în care este implicat şi nu puţine sunt cele care au o patologie genetică. 
     
Autori: Coord. Petruşca Tămăşan, Doina Czabai, Bianca Angela-Carmen Plăcintar
Titlul: Împreună, pe calea… cunoaşterii
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-274-0
Prezentare: Volumul se doreşte să aibă un impact extrem de important asupra mentalităţii generale privind funcţionarea sistemului şcolar.
     
Autor: Gheorghe Schwartz, Gabriela Kelemen, Ogla Domnica Moldovan
Titlul: Psihologia copilului
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-276-4
Descriere: Conceptul de copilărie este diferit precizat în funcţie de autor. Popescu-Neveanu limitează copilăria între 0 şi 12 ani. Norbert Sillamy o consideră ,,o perioadă de viaţă care se întinde de le naştere la adolescenţă”. În vocabularul psihologiei, Henri Pieron spune despre copilărie că reprezintă ,,perioada de dezvoltare în specia umană divizată în stadii diseminate drept prima copilărie (până la 3 ani), a doua copilărie (de la 7 la 12 ani), apoi drept adolescenţă (preadolescenţa, faza pubertăţii, de la 12 la 15 ani, adolescenţa propriu-zisă, de la 15 la 18 ani). În dicţionarul de psihologie publicat sub direcţia lui Roland Doron şi Francoise Parot, se menţin limitele stabilite de Pieron, dar se opresc la vârsta de 12 ani.
     
Autor: Angela-Carmen Plăcintar
Titlul: Ghid pentru activitatea şi documentele profesorilor din centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică 
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-284-9
Descriere: Apariţia acestiu ghid se impune ca o necesitate impetuoasă pentru activităţile profesorului din centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, întrucât răspunde la o serie de dificultăţi cu care, respectivul profesor se confruntă, nu de puţine ori. Îndrumătorul de faţă conţine informaţii de uz curent, privind documentele pe care profesorii din centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică le pot întocmi, într-o manieră organizată şi structuraţă, sub forma unei mape, în activitatea specifică domeniului lor de activitate. Apariţia acestei lucrări este un bun câştig pentru toate cadrele didactice din centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, cuprinzând, pe arii de acţiune specializată, toate categoriile de documente necesare, pentru ca activitatea specialistului să devină mai organizată, mai eficientă.
     
Autor: Tiberiu Dughi, Alina Roman
Titlul: Dimensiuni psihologice ale învăţării
Data apariției: 2008
ISBN: 978-973-7522-95-5
Descriere: Pentru a putea înţelege mai bine dimensiunile învăţării există preocupări teoretice referitoare la psihologia învăţării şi a relaţiilor specifice învăţării în cadru şcolar. Putem observa că nu se rămâne la un nivel pur teoretic, aplicabilitatea noţiunilor de psihologie şcolară şi de psihologie a învăţării fiind evidentă atunci când vrem să facem din actul învăţării un act profesionist.
     
Autor: Gabriela Kelemen
Titlul: Psihologia Supradotării. Strategii de identificare şi educare a copiilor supradotaţi
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-296-2
Prezentare: Privită în ansamblul ei, lucrarea se structurează în două părţi principale, una de fundamentare teoretică şi de pregătire a etapelor experimentale (capitolele I – III) şi alta experimentală propriu-zisă (capitolele IV – VII).
     
Autor: Gabriela Kelemen
Titlul: Copilul cu dificultăți de învățare
Data apariției: 2007
ISBN: 978-973-752-125-5
Descriere: Lucrarea reprezintă o abordare complexă și multidisciplinară a unei mari categorii de copii, prezentând aspecte de genetică, medicină, psihologie, defectologie, toate abordate din punct de vedere psihopedagogic. Ea se înscrie într-o bibliografie tot mai vastă și tot mai actuală, indispensabilă unei societăți moderne, unde principiile morale, dar și simțul pragmatic obligă la recuperarea cât mai multor indivizi. Așa cum s-a arătat lucrarea doamnei Kelemen se constituie un ghid.
     
Autor: Dana  Bălaș Timar
Titlul: Psihologia adolescenței și vârstei adulte
Data apariției: 2007
ISBN: 978-973-752-140-8
Descriere: Reprezintă un ansamblu asupra adolescenței, constând într-o sinteză a reflecțiilor pe marginea opiniilor unor autori români și străini, din literatura psihologică a ultimilor ani. Ideea centrală este că adolescentul epocii postmoderne are de rezolvat probleme identitare și de acomodare cu totul speciale, comparativ cu epocile anterioare. Adolescența a reflectat procesul de finalizare a socializării pentru că reflectă eforturile de a răspunde la sarcinile formării identității, într-o lume tot mai complexă și mai diversă.
     
Autor: Gabriela Kelemen
Titlul: Psihopedagogia jocului
Data apariției: 2007
ISBN: 978-973-752-167-5
Descriere: Se tratează problematica jocului, rolul acestuia în viata copilului, dar și în întreaga existență umană. Se subliniază cum de-a lungul timpului pedagogi și psihologi prestigioși au tratat problematica jocului și au fost interesați în studiile lor de rolul pe care acesta îl are asupra dezvoltării armonioase a copiului, precizănd cu toții rolul fundamental al jocului în perioada preșcolară pentru dezvoltarea personalității în devenire a copilului.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.